Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Warunki naprawy – OM Digital Solutions (Polska)

Punkt 1 Zakres

Do relacji biznesowej pomiędzy spółką OM Digital Solutions GmbH, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Germany (dalej „OM Digital Solutions”, „my”, „nas”) a podmiotem składającym zlecenie naprawy zastosowanie mają poniższe Warunki naprawy w wersji obowiązującej w chwili złożenia zlecenia. OM Digital Solutions nie uznaje odmiennych warunków zlecającego, chyba że OM Digital Solutions wyraźnie wyrazi na piśmie zgodę na ich stosowanie.

Punkt 2 Zawarcie umowy

Zlecenia naprawy można składać przez Internet za pośrednictwem strony „MyOlympus” dostępnej pod adresem https://my.olympus-consumer.com/. Na początku procesu składania zlecenia naprawy zostaną Państwo poproszeni o przedstawienie dowodu zakupu, np. kopii faktury zakupu („Dokument zakupu”). Na podstawie tych informacji zostaną Państwo poinformowani przed zawarciem umowy, czy zlecenie zakupu jest objęte gwarancją OM Digital Solutions lub Olympus (dalej „naprawa gwarancyjna”) czy też podlega opłacie za usługę (dalej „naprawa pogwarancyjna”). W przypadku napraw gwarancyjnych, pierwszeństwo mają warunki określone w Europejskiej gwarancji serwisowej, a poniższe Warunki naprawy obowiązują jedynie uzupełniająco. Przyjęcie zlecenia naprawy gwarancyjnej jest uzależnione od (fizycznej) weryfikacji przez nas Dokumentu zakupu. W przypadku, gdy Dokument zakupu wykaże, że zlecenie naprawy nie kwalifikuje się jednak do naprawy gwarancyjnej, poinformujemy o tym zlecającego pocztą elektroniczną i zapytamy, czy zamiast tego powinna zostać przeprowadzona odpłatna naprawa pogwarancyjna.

Przed przesłaniem zlecenia naprawy, mogą Państwo w każdej chwili przeglądać i modyfikować dane. Zlecający składa wiążącą ofertę zawarcia umowy w chwili, gdy klika na przycisk ‘Prześlij do naprawy’. Jednakże zlecenie naprawy może zostać złożone i przekazane jedynie, jeśli zlecający zaznaczy odpowiednie pole wyboru, aby zaakceptować niniejsze Warunki naprawy, a tym samym zlecenie zostanie zaakceptowane. Jeżeli zlecający złoży zlecenie naprawy, przekażemy mu pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania zlecenia oraz podamy szczegółowe informacje na temat tego zlecenia (potwierdzenie zlecenia). Potwierdzenie zlecenia nie stanowi przyjęcia oferty, lecz ma na celu poinformowanie zlecającego, że otrzymaliśmy zlecenie. Przyjmujemy ofertę zawarcia umowy w sprawie usługi naprawy w chwili, gdy zlecający zostaje obciążony w całości lub w części ceną. Zlecający rezygnuje z otrzymania wyraźnego oświadczenia o jej przyjęciu. Jeżeli umowa w sprawie usługi naprawy nie zostanie zawarta, zastrzegamy sobie prawo zażądania zwrotu wszelkich ewentualnie wykonanych przez nas świadczeń. Stroną Umowy jest OM Digital Solutions. OM Digital Solutions nie oferuje odpłatnych usług małoletnim.

Językiem, w jakim zawarta jest umowa jest język polski.

Punkt 3 Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku naprawy pogwarancyjnej (zlecenia realizowanego odpłatnie), konsumentom przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem poniższego warunku. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, OM Digital Solutions GmbH, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Germany, adres email: camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z całym zakresem umowy.

KONIEC POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Punkt 4 Usługi naprawy

OM Digital Solutions będzie świadczyć usługi naprawy z uzasadnioną starannością i biegłością. W przypadku, gdy urządzenie nie będzie mogło zostać naprawione z dołożeniem uzasadnionych gospodarczo starań (tj. gdy koszt naprawy będzie przekraczał koszt nowego urządzenia), OM Digital Solutions poinformuje o tym zlecającego („Zawiadomienie o braku możliwości naprawy") i zwróci zlecającemu urządzenie.

Przewidywany okres realizacji wynosi 10 dni roboczych. Okres realizacji zaczyna się z chwilą wydania przewoźnikowi urządzenia, które ma zostać naprawione, a kończy z chwilą zwrotu urządzenia zlecającemu.

W celu dostarczenia urządzenia do naprawy do OM Digital Solutions, zlecający musi zastosować się do instrukcji dotyczących wysyłki i użyć etykiety wysyłkowej udostępnionej przez OM Digital Solutions. W takim przypadku ryzyko przechodzi na OM Digital Solutions, gdy tylko urządzenie zostań wydane przewoźnikowi.

Po zakończeniu naprawy OM Digital Solutions zwróci urządzenie zlecającemu na adres wskazany w zleceniu naprawy.

Punkt 5 Urządzenie zastępcze

W miarę dostępności, OM Digital Solutions może według własnego uznania zaoferować zlecającemu na okres świadczenia usługi naprawy („Okres użyczenia”) urządzenie zastępcze.

Okres użyczenia rozpocznie się w dniu otrzymania urządzenia zastępczego, a zakończy w dniu otrzymania naprawionego urządzenia względnie Zawiadomienia o braku możliwości naprawy. Zwrot urządzenia zastępczego dokonany zostanie za pośrednictwem PL Economy A. Na tydzień przed końcem Okresu użyczenia, OM Digital Solutions skontaktuje się ze zlecającym, aby uzgodnić termin i miejsce odbioru. Zlecający trzyma wówczas instrukcje dotyczące wysyłki oraz etykietę zwrotną, której należy użyć na opakowaniu zwrotnym.

Urządzenie zastępcze pozostaje własnością OM Digital Solutions. Zlecający jest zobowiązany obchodzić się z nim z należytą starannością i zgodnie z instrukcją obsługi. Zlecający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, zmiany lub pogorszenie stanu urządzenia zastępczego, chyba że te uszkodzenia, zmiany lub pogorszenia zostaną spowodowane użyciem zgodnie z niniejszymi warunkami oraz z instrukcją obsługi.

W przypadku, gdy zlecający cofnie zlecenie naprawy, urządzenie zastępcze musi zostać zwrócone OM Digital Solutions bez zbędnej zwłoki zgodnie z powyższą procedurą.

Punkt 6 Ceny

Cena usługi naprawy pogwarancyjnej podana na stronie internetowej zawiera podatek VAT oraz standardowe koszty wysyłki. Koszty usług wysyłki premium są podane odrębnie (w odpowiednich przypadkach). Ceny nie zawierają opłat bankowych oraz za karty kredytowe pobieranych od Państwa przez dostawcę usług płatniczych.

Punkt 7 Warunki płatności

Wszystkie płatności będą należne z chwilą zawarcia umowy. OM Digital Solutions zastrzega sobie prawo dokonania cesji swych roszczeń wobec zlecającego, w tym wszelkich związanych z nimi praw, na osoby trzecie. Oferujemy opcje płatności podane poniżej.

1. Płatności PayPal

Korzystając z PayPal jako sposobu płatności, dokonują Państwo płatności bezpośrednio za pomocą swego konta PayPal albo poprzez polecenie zapłaty. Po złożeniu zlecenia zostaną Państwo przekierowani do PayPal, gdzie przeleją Państwo płatność w kwocie odpowiadającej wartości zlecenia. Gdy tylko na nasze konto PayPal wpłynie zawiadomienie o zatwierdzeniu przez Państwa płatności, zostanie dokonana wysyłka zgodnie ze wskazanym terminem dostawy.

2. Sposoby płatności Adyen:

W przypadku wykorzystania sposobu płatności oferowanego przez nas za pośrednictwem naszego dostawcy usług płatniczych Adyen (Adyen N.V.), Adyen może zbierać dane dotyczące płatności. Korzystanie ze sposobu zapłaty Adyen nie spowoduje zawarcia pomiędzy Adyen a zlecającym umowy. Roszczenia OM Digital Solutions wobec kupującego zostaną przeniesione na Adyen, a zlecający będzie uprawniony do dokonywania płatności do Adyen ze skutkiem uregulowania długu.

Płatność za pomocą karty kredytowej: Przy dokonywaniu płatności za pomocą karty kredytowej (Visa albo Mastercard), zostaną Państwo przekierowani do naszego dostawcy usług płatniczych Adyen. Dokonają tam Państwo płatności bezpośrednio, podając dane swej karty kredytowej. Po przesłaniu Państwa zlecenia oraz wprowadzeniu danych Państwa karty kredytowej, Państwa karta kredytowa zostanie bezpośrednio obciążona.

3. Płatności Klarna:

We współpracy ze spółką Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja oferujemy Państwu następujące dodatkowe opcje płatności.

Sofort: Po złożeniu swego zlecenia, zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową dostawcy internetowego Klarna. Aby uiścić kwotę faktury za pomocą Sofort, muszą Państwo posiadać internetowy rachunek bankowy stosujący numery PIN/TAN, który został aktywowany do współpracy z Sofort, odpowiednio się uwierzytelnić i potwierdzić nam zlecenie płatnicze. Wówczas niezwłocznie zostanie zrealizowana transakcji płatnicza, a Państwa konto zostanie obciążone.

Punkt 8 Potrącenie

Jeżeli zamawiającym nie jest konsument, ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne zostało ustalone w sposób prawnie wiążący lub jest niekwestionowane przez OM Digital Solutions.

Punkt 9 Akceptacja usługi naprawy i gwarancja

Uważać się będzie, że usługi naprawy zostały zaakceptowane, jeżeli zlecający nie odmówi ich zaakceptowania w terminie 7 dni po otrzymaniu naprawionego urządzenia określając co najmniej jedną wadę, która nie jest tylko nieznaczna i faktycznie istnieje (albo obiektywnie wydaje się istnieć). Odmowę akceptacji należy zgłosić wraz z wyjaśnieniem na adres camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com.

Jeżeli są Państwo konsumentem, w przypadku wszystkich usług naprawy przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji. Jeżeli zlecający jest podmiotem gospodarczym/osobą prowadzącą działalność gospodarczą, okres gwarancji wynosi jeden rok lub ustawowy okres gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów upływa wcześniej. Okres gwarancji rozpoczyna się w obu przypadkach od momentu przyjęcia usługi naprawy lub uznania jej za przyjętą.

Punkt 10 Odpowiedzialność

W przypadku gdy zamawiającym nie jest konsument, OM Digital Solutions jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania – niezależnie od jego podstawy prawnej – wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa, OM Digital Solutions będzie ponosić odpowiedzialność jedynie za szkodę wynikającą z naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązku, który w pierwszej kolejności umożliwia należyte wykonanie umowy i na którego przestrzeganiu zlecający może normalnie polegać); jednakże w tym przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do dających się przewidzieć, zwykle występujących szkód.

Jeżeli zlecający utraci dane z powodu zwykłego niedbalstwa po stronie OM Digital Solutions, a odzyskanie tych danych będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na nieposiadanie przez zlecającego kopii zapasowej danych lub posiadanie nieodpowiedniej kopii zapasowej danych, odpowiedzialność OM Digital Solutions będzie ograniczona kwotowo do szkody, która wystąpiłaby nawet przy posiadaniu odpowiedniej kopii zapasowej danych.

Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w takim samym stopniu w stosunku do organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników OM Digital Solutions oraz innych osób, za pośrednictwem których OM Digital Solutions wykonuje zobowiązania.

Ograniczenia określone w powyższych akapitach nie mają zastosowania w przypadku, gdy firma OM Digital Solutions podstępnie ukryła wadę lub przejęła gwarancję na właściwości urządzenia. To samo odnosi się do szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu, jak również do odpowiedzialności wynikającej z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. lub innej ustawy o odpowiedzialności za produkt, zgodnie z prawem kraju stałego pobytu strony zamawiającej.

Punkt 11 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków naprawy jest prawo niemieckie. W przypadku, gdy zlecający jest konsumentem, nie będzie to miało wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym zlecający ma miejsce zwykłego pobytu. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych jest Hamburg. W przypadku, gdy zlecający jest konsumentem, OM Digital Solutions może pozwać zlecającego wyłącznie przed właściwym sądem kraju, w którym zlecający ma miejsce zwykłego pobytu, a (ii) zlecający może pozwać OM Digital Solutions w Hamburgu lub przed właściwym sądem kraju, w którym zlecający ma miejsce zwykłego pobytu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 524/2013, Komisja Europejska stworzyła platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie chcemy brać udziału ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procesie rozwiązywania sporów przed organem arbitrażu konsumenckiego.

W celu uzyskania dalszych informacji mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym działem reklamacji pocztą elektroniczną camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com

Punkt 12 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Do OM Digital Solutions,, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Germany, adres email: camera.repair.eu@om-digitalsolutions.com:

Ja/My (1) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym (1) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (1) / o świadczenie następującej usługi (1),

Zamówionej dnia (1)/otrzymanej dnia (1),

Imię i nazwisko konsumenta(-ów),

Adres konsumenta(-ów),

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),

(1) Niepotrzebne skreślić.