Mobile Version Hide

Wydaje się, że przeglądasz tę stronę w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer 6. Przeglądarka ta jest już przestarzała.
Dla bardziej bezpiecznego i niezawodnego przeszukiwania zalecamy, wykonanie upgrade'u przeglądarki do jednej z wymienionych wersji:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Europejska gwarancja serwisowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Olympus.

W przypadku stwierdzenia wady posiadanego produktu, chociaż jest to mało prawdopodobne, mimo że był on prawidłowo eksploatowany (zgodnie ze znajdującą się w zestawie pisemną Instrukcją obsługi), w obowiązującym w danym kraju okresie gwarancyjnym zostanie on nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony zgodnie z decyzją firmy OM Digital Solutions GmbH, o ile został zakupiony u autoryzowanego dystrybutora firmy OM Digital Solutions GmbH wskazanego w witrynie: https://www.om-digitalsolutions.com w obszarze działania OM Digital Solutions GmbH. Aby umożliwić firmie OM Digital Solutions GmbH jak najszybsze wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych na poziomie gwarantującym pełną satysfakcję, należy zanotować wymienione poniżej informacje i postępować zgodnie ze znajdującymi się tam zaleceniami.

1. W celu zgłoszenia reklamacji w ramach niniejszej gwarancji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rejestracji i śledzenia zgłoszenia (ta usługa jest dostępna tylko w niektórych krajach) podanymi w witrynie https://my.olympus-consumer.com/, albo przed upływem okresu gwarancyjnego obowiązującego w danym kraju dostarczyć dany produkt wraz z oryginalną fakturą lub dowodem jego zakupu i wypełnioną kartą gwarancyjną do punktu sprzedaży, gdzie produkt ten został zakupiony, lub dowolnego punktu serwisowego produktów OM Digital Solutions GmbH wymienionego w witrynie https://www.om-digitalsolutions.com w obszarze działania OM Digital Solutions GmbH.

2. Należy upewnić się, że karta gwarancyjna została właściwie wypełniona przez firmę OM Digital Solutions GmbH albo jej autoryzowanego przedstawiciela lub serwisu. Z uwagi na to, prosimy o sprawdzenie, czy wpisano imię i nazwisko nabywcy, nazwę punktu sprzedaży, numer seryjny urządzenia oraz rok, miesiąc i dzień zakupu, albo o dołączenie do karty gwarancyjnej oryginalnej faktury bądź dowodu zakupu (z nazwą sprzedawcy, datą zakupu oraz rodzajem produktu).

3. Kartę gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ duplikaty nie są wystawiane.

4. Należy pamiętać, że firma OM Digital Solutions GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani kosztów związanych z dostarczeniem produktu do punktu sprzedaży lub autoryzowanego punktu serwisowego OM Digital Solutions GmbH.

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje poniższych usterek, za naprawę których użytkownik zostanie obciążony kosztami nawet we wspomnianym powyżej okresie gwarancyjnym:

a) usterki wynikłe z nieprawidłowej obsługi (na przykład użytkowanie niezgodne z Instrukcją obsługi itp.);

b) usterki wynikłe z napraw, przeróbek, czyszczenia itp. wykonywanych przez osoby niezwiązane z firmą OM Digital Solutions GmbH lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy OM Digital Solutions GmbH;

c) usterki lub uszkodzenia powstałe po zakupie produktu w trakcie jego transportu, w wyniku upadku, uderzenia itp.;

d) usterki lub uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, wyładowań atmosferycznych, innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska oraz wahań napięcia zasilającego;

e) usterki wynikłe z braku dbałości lub niewłaściwego przechowywania (przykładowo w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności, w sąsiedztwie środków owadobójczych, na przykład naftaliny, lub szkodliwych środków farmaceutycznych itp.), nieodpowiedniej konserwacji itp.;

f) usterki wynikłe z użytkowania wyczerpanych baterii/akumulatorów itp.;

g) usterki powstałe na skutek przedostania się piasku, błota, wody itp. do wnętrza obudowy produktu.

6. Odpowiedzialność firmy OM Digital Solutions GmbH będzie ograniczać się wyłącznie do naprawy lub wymiany produktu. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu gwarancji za straty pośrednie lub wtórne bądź też wszelkiego rodzaju szkody poniesione przez klienta, spowodowane wadą danego produktu, a w szczególności straty lub szkody po stronie obiektywów, filmów, innego sprzętu lub akcesoriów używanych z danym produktem lub wszelkie straty wynikłe z opóźnienia w naprawie bądź też z utraty danych. Nie ma to wpływu na istotne regulacje prawne.